Disclaimer

Disclamer Venda BV

Algemeen

Deze website wordt gemaakt en onderhouden door Venda BV gevestigd te Burgh-Haamstede, Nederland, hierna te noemen ‘Venda.nl’. Op het gebruik van deze website zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. Uw gebruik van deze website geeft aan dat u akkoord bent met en gebonden aan de algemene voorwaarden.

Van tijd tot tijd kan Venda.nl onderhavige algemene voorwaarden wijzigen. Alsdan bent u gehouden aan deze wijzigingen. Wij raden u daarom aan om periodiek deze algemene voorwaarden te controleren.

Disclaimer

Venda.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor elke directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van en/of verband houdt met het gebruik van deze website, of met enige tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen.

Hoewel bij het vervaardigen en het onderhouden van deze website de uiterste zorg is nagestreefd en nagestreefd zal worden, kan voor de aanwezigheid van eventuele fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan. Derhalve aanvaardt Venda.nl geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolledigheden. Venda.nl kan dan ook geen garantie bieden dat deze website werkt zonder gebreken of dat deze website en/of de daaraan gekoppelde servers vrij zijn van enige onvolkomenheden.

De informatie op deze website is afkomstig van Venda.nl en/of van derden. Venda.nl is niet aansprakelijk voor- en kan geen garantie geven aangaande de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie. Venda.nl kan eveneens niet instaan of de door u geraadpleegde informatie geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt.

Intellectueel eigendom

Alle rechten, met betrekking tot het Venda -logo en de merknamen ‘Venda en ‘Venda.nl berusten bij Venda BV.
De informatie op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Het is dan ook voor u als gebruiker niet toegestaan deze informatie te distribueren, verkopen, verveelvoudigen of op enige wijze te veranderen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende eigenaar van het auteursrecht op deze informatie.

Venda.nl heeft het recht de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van haar website te verwijderen indien er sprake is van inbreuk op rechten van derde(n).

Links

Voor het gemak van de bezoekers bevat deze website (en eventuele andere distributiemethoden van Venda.nl, zoals mailings van Venda.nl) links naar andere websites en/of bronnen, die onderhouden worden door derde(n). Venda.nl is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de aldaar beschikbare informatie, geleverde zaken en/of diensten, het geldende privacybeleid of de beschikbaarheid van deze andere websites en/of bronnen. Elke derde partij die een link naar de website van Venda.nl wenst aan te maken, dient hiertoe eerst toestemming te verkrijgen van Venda.nl. Indien en voor zover Venda.nl een dergelijke link toestaat, brengt dit geen wederzijdse verplichting met zich mee inhoudende dat Venda.nl een link van bedoelde derde op haar website dient toe te staan.

Toepasselijk recht

Op het gebruik van deze website, waarop onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Alle geschillen met Venda.nl welke ontstaan naar aanleiding van het gebruik -op welke wijze dan ook- van deze website, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Middelburg, tenzij Venda.nl de voorkeur geeft het geschil aan het oordeel van een andere naar de normale regelen bevoegde, al dan niet Nederlandse, rechter te onderwerpen.

 

VENDA BV

Burgh-Haamstede, november 2017
copyright © 2017 Venda.nl

Concept & Realisatie ISZO Visueel

Mijn winkelmandje