Algemene voorwaarden

Reglementen || Algemene voorwaarden Venda B.V.

01 november 2017

1.Toepassing
2.Toepasselijk recht
3.Venda B.V.
4.Gebruik online media
5.Rechten en plichten
6.Publicaties
7.Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Toepassing

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing als u gebruik maakt van een van Venda’s websites of diensten en informeren u over uw rechten en plichten als u gebruik maakt van Venda.

De Algemene voorwaarden van Venda BV zijn van toepassing ongeacht uw verwijzing naar andere algemene voorwaarden. Venda BV wijst alle Algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand. Afwijkende afspraken zijn slechts geldig als dit schriftelijk met Venda BV is overeengekomen.

2. Toepasselijk recht

Op de overeenkomst tussen u en BHVK Leisure BV is uitsluiten Nederlands recht van toepassing.
Een geschil over deze Algemene voorwaarden zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Middelburg.

3. Venda B.V.

Venda BV is een online onderneming welke te koop aangeboden recreatief aanbod presenteert op diverse online media waaronder de website venda.nl

4. Gebruik online media

Op het gebruik van een van de online media van Venda BV zijn algemene voorwaarden van toepassing, het Privacybeleid, het Cookiebeleid en andere aanvullende regelgevende documenten die Venda publiceert op deze online media zijn van toepassing. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud van deze documenten, dient u geen gebruik te maken van deze online media.

5. Rechten en plichten

Het is niet toegestaan om online media te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet.

Ingeval u zich niet houdt aan de wet, behoudt Venda zich het recht voor om de eventuele schade die voortvloeit uit niet-toegestane gebruik op u te verhalen.

6. Publicaties

Door het publiceren van foto’s, teksten, video’s, tekeningen, etc. op Venda geeft u Venda toestemming dit te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden. Sommige geplaatste materialen kunnen worden getoond via andere media. Door gebruik te maken van de dienstverlening van Venda stemt u ermee in dat uw materiaal getoond kan worden door middel van deze andere media.

Venda heeft het recht om uw materiaal te verwijderen indien Venda via één van haar media een melding ontvangt dat dit onrechtmatig is, problemen veroorzaakt of anderszins in strijd is met enige wet en/of beleidsregels.

7. Aansprakelijkheid en vrijwaring

Venda is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de inhoud van haar media of media welke met Venda zijn verbonden. Venda is niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar websites beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. Venda is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van diensten en/of informatie van derden, die via de Venda websites worden aangeboden.

Venda is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar media, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Venda.

Venda garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. Venda garandeert ook niet dat de op haar websites aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Venda garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt (veelal de verkopende makelaar). Venda is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Venda.

U vrijwaart Venda tegen alle aanspraken van derden voor schade die zij (stellen te) hebben geleden als gevolg van het gebruik van informatie op een of meerdere Venda websites die door u of door in uw opdracht handelende (rechts-)personen is geplaatst;  die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de Venda websites.

Venda B.V.

De Roterij 13
4328 BB Burgh-Haamstede

Postadres:
Postbus 15
4328 ZG Burgh-Haamstede

info@venda.nl

 

Concept & Realisatie ISZO Visueel

Mijn winkelmandje